Protest kobiet odpowiada Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Pytanie nr 17)

Protest kobiet w ramach swojej akcji "Pytania do rz?du" z?o?y? 8 maja 2017 r. w KPRM swój list zawieraj?cy 17. pytanie. Dotyczy?o ono stanowiska p. Beaty Szyd?o w sprawie referendum szkolnego. 10 maja 2017 r. inicjatywa spo?eczna otrzyma?a do wiadomo?ci pismo p. Beaty Kempy (minister - cz?onek Rady Ministrów) skierowane do P. Anny Zalewskiej (minister edukacji narodowej) z pro?b? o udzielenie oficjalnej odpowiedzi, jaka ma równie? zosta? wys?ana do wiadomo?ci Prezesa Rady Ministrów. W reakcji na t? informacj? Protest kobiet wystosowa? odpowied? do p. Kempy, w której zwraca uwag? na fakt, ?e na temat reformy edukacji zadawa? pytanie dwa miesi?ce wcze?niej (pozosta?o ono bez odpowiedzi, jak wszystkie pozosta?e pytania). Natomiast aktualnie Protest kobiet pyta o konkretne stanowisko, wyra?one w wypowiedziach medialnych przez p. Beat? Szyd?o . Oczekujemy niniejszym odpowiedzi od adresatki naszego listu, a nie odpowiedzialnego za „reform? edukacji” ministra. Prezentujemy przebieg tej korespondencji.

"Pytania do rz?du" s? inicjatyw? Protestu kobiet wzywaj?c? w?adz? do rozpocz?cia publicznej debaty ze ?rodowiskami kobiecymi o sprawach ich dotycz?cych i zaprzestania stosowania systemowej przemocy pa?stwa.

"Pytania do rz?du" zosta?y zainicjowane 8 marca 2017 r. jako jeden z elementów demonstracji "Blondynki wywo?uj? polityków", zorganizowanej przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy pa?stwa. Fina?em demonstracji by?a akcja "Niebieska linia", w ramach której tysi?ce osób nios?o pó?kilometrow? niebiesk? wst?g? z ronda Dmowskiego na pl. Konstytucji.

Przebieg korespondencji Protestu kobiet z Kancelari? Prezesa Rady Ministrów:

1. Oryginalny list Protestu kobiet zawieraj?cy 17. pytanie do P. Beaty Szyd?o z?o?ony 8 maja 2017 roku w KPRM (fragment):

Od:
Protest kobiet

Do:
W. P. Beata Szyd?o
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Warszawa, dnia 8 maja 2017 roku

Szanowna Pani,

kolejny raz – zgodnie z za?o?onym przez Protest kobiet planem – zwracamy si? z naszym pytaniem (siedemnastym ju?) dotycz?cym dzia?alno?ci Pani rz?du. Ca?y czas liczymy na mo?liwo?? dialogu, czyli na dotrzymanie obietnicy, jak? z?o?y?a Pani podczas kampanii wyborczej o ws?uchiwaniu si? w g?os suwerena. Mamy pewne obawy, ?e z ulicy g?os zwyk?ych ludzi s?abo dociera na wysokie rz?dowe szczeble, dlatego te? przyjmujemy alternatywn? drog? i poprzez listy, a nie poprzez kolejne demonstracje, staramy si? przypomnie?, ?e Polacy (przynajmniej niektórzy) s?uchaj? tego, co si? do nich mówi, potrafi? to zrozumie? i chc? us?ysze? odpowiedzi na nurtuj?ce ich pytania dotycz?ce planów i decyzji obecnej w?adzy.

Przypominamy, ?e decyzje rz?du (ka?dego rz?du) oddzia?uj? nie tylko na nasze ?ycie, ale tak?e na ?ycie naszych dzieci, a niektóre z takich decyzji (np. dotycz?ce edukacji) wp?ywaj? tak?e na ?ycie kolejnych pokole?. St?d wynika nasze kolejne pytanie zwi?zane z wprowadzan? w po?piechu, bez niezb?dnych konsultacji i nale?ytego przygotowania reform? edukacji:

17. Dlaczego wprowadza Pani w b??d opini? publiczn? wypowiadaj?c si? w sprawie odrzucenia referendum szkolnego, podczas gdy tak? decyzj? podejmuje Sejm, a nie rz?d?

Nie rozumiemy dlaczego nie popiera Pani wniosku o referendum. Nie rozumiemy powodów braku ch?ci poznania opinii obywateli, na temat proponowanych zmian w o?wiacie, skoro obiecywa?a Pani s?ucha? g?osu wyborców. Czy ponad 910 tysi?cy podpisów pod wnioskiem o referendum nie jest warte uwagi i nie ma ?adnego znaczenia? A mo?e jest jeszcze gorzej i chce Pani wp?yn?? swoimi wypowiedziami na decyzj? Sejmu? Sejmu, który – je?li odrzuci ów niemal milion podpisów – powtórzy b??dy swoich poprzedników. A wi?c tych wszystkich pos?ów wyrzucaj?cych do kosza ??dania milionów ludzi, dzi?ki którym zostali wybrani jako ich reprezentanci w parlamencie.

Jak do tej pory ka?da w?adza po 1989 roku lekcewa?y?a g?osy obywateli i ignorowa?a wnioski o referenda. W?ród tych najbardziej spektakularnych odrzuce? by?o np. zlekcewa?enie 1,3 mln podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie tzw. kompromisu aborcyjnego, czyli ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y, któr? Sejm przyj?? 7 stycznia 1993 roku. Z kolei w 2013 roku Sejm odrzuci? wniosek o referendum w sprawie obowi?zku szkolnego sze?ciolatków, mimo z?o?onych pod nim prawie miliona g?osów. P. Jaros?aw Kaczy?ski skrytykowa? wtedy t? decyzj? s?owami: „Dosz?o do kolejnego wydarzenia, które pokazuje, ?e demokracja w naszym kraju jest traktowana w sposób bardzo szczególny. Konstytucyjnych mechanizmów demokracji, które s? niewygodne dla w?adzy, po prostu si? nie stosuje. Trudno sobie wyobrazi? spraw? bardziej nadaj?c? si? do powszechnego g?osowania ni? kwestie zwi?zane z relacj? rodzice-dzieci i prawem rodziców, ?eby o swoich dzieciach decydowa?”. Jak?e aktualne s? dzisiaj te s?owa…

Przypominamy te przypadki, bo od lat nas zasmuca fakt, ?e pos?owie nie licz? si? z obywatelami, którzy zag?osowali na nich podczas wyborów. Pos?owie oraz ich koalicyjne czy samodzielne rz?dy za ka?dym razem „przypadkiem” zapominaj?, ?e maj? rzetelnie i sumiennie wype?nia? obowi?zki wobec narodu (czyli mu s?u?y?), a nie narzuca? narodowi w?asnego zdania. Wyra?nie mówi o tym ?lubowanie poselskie. Tymczasem ka?da dotychczasowa w?adza zamiast rzetelnego wype?niania swoich obowi?zków wobec spo?ecze?stwa ignoruje jego g?os. Tak?e ta, która swoje rz?dy nazywa „dobr? zmian?”. Je?li wi?c Pani rz?d chce tworzy? tak? zmian?, to powinien j? tworzy? dobrze, a nie tylko j? tak nazywa?. (fragment listu z 8 maja 2017 r.)

Ca?o?? listu Protestu kobiet z 17. pytaniem do rz?du mo?na przeczyta? tutaj: http://www.protestkobiet.pl/aktualnosci/659-pytania-do-rzadu-nr-17-protest-kobiet-oglosil-przed-kprm-swoj-list

2. Odpowied? z KPRM przys?ana do Protestu kobiet 10 maja 2017 r.:

Od:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Minister - Cz?onek Rady Ministrów
Beata Kempa

Do:
Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Warszawa, dnia 9 maja 2017 roku

SPRM.220.4.28.2017.JP

Szanowna Pani Minister,

w za??czeniu przekazuj? wed?ug kompetencji, skierowan? do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szyd?o, petycj? w sprawie referendum szkolnego, z?o?on? przez grup? przedstawicielek Protestu kobiet w dniu 8 maja 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uprzejmie prosz? o udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym, z kopi? do wiadomo?ci Prezesa Rady Ministrów.

??cz? wyrazy szacunku

(Beata Kempa)

Do wiadomo?ci:

Protest kobiet
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Odpowied? Protestu kobiet na list p. Beaty Kempy, wys?ana 10 maja 2017 r.:

Od:
Protest kobiet

Do:
W. Pani Beata Kempa
Minister – Cz?onek Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Warszawa, dnia 10 maja 2017 roku

Odpowied? na pismo SPRM.220.4.28.2017.JP

Szanowna Pani,

dzi?kujemy za nadanie biegu naszemu listowi z dnia 8 maja 2017 r., zwracamy jednak uwag?, ?e by? on skierowany do p. Beaty Szyd?o i dotyczy? jej stanowiska w sprawie mo?liwo?ci przeprowadzenia referendum w na temat reformy edukacji, a mniej samej reformy.

O reform? pyta?y?my w li?cie z 8 marca br., na który do tej pory nie uzyska?y?my ?adnej odpowiedzi. By?o w nim zawartych jeszcze 14 pyta? o inne, niezwykle wa?ne dla nas, kwestie. Najwyra?niej tak?e Pani uzna?a, ?e sprawa referendum szkolnego jest szczególnie istotna.

Oczywi?cie wyja?nienia p. Anny Zalewskiej s? dla nas tak?e bardzo wa?ne, jednak na zadane przez nas pytanie oczekujemy odpowiedzi od adresatki naszego listu.

Z powa?aniem

Protest kobiet

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tymczasowy adres korespondencyjny, ze wzgl?du na ochron? danych osobowych wy??cznie do wiadomo?ci KPRM: (---)


2. Odpowied? z KPRM przys?ana do Protestu kobiet 10 maja 2017 r.:

3. Odpowied? Protestu kobiet na list p. Beaty Kempy, wys?ana 10 maja 2017 r.:

 Jermaine Kearse Jersey