Niebieska Linia uratowana!

Niebieska Linia IPZ
Niebieska Linia IPZ

Dzi?ki zbiórce publicznej, w ramach której wiele osób wspar?o finansowo antyprzemocow? poradni? telefoniczn?, oraz wsparciu firmy Avon – telefon pomocowy Niebieska Linia IPZ znów zacz?? dzia?a?.

Poradnia telefoniczna prowadzona przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ (Instytutu Psychologii Zdrowia) zawiesi?a dzia?alno?? 1 stycznia 2017 roku z powodu braku funduszy. Zarówno media, jak i ruchy kobiece stara?y si? nag?a?nia? t? spraw? i pomóc w zebraniu funduszy umo?liwiaj?c? prac? telefonu pomocowego. Jedn? z wi?kszych akcji w tej sprawie by? zorganizowany 8 marca 2017 r. przez Protest kobiet przemarsz z ronda Dmowskiego na pl. Konstytucji z pó?kilometrow? niebiesk? wst?g?. Akcja „Niebieska linia” by?a fina?em demonstracji przeciwko przemocy pt. „Blondynki wywo?uj? polityków” odbywaj?cej si? w ramach wsparcia Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet, który ko?czy? si? na pl. Konstytucji demonstracj? „8M”.

Nag?a?nianie sprawy od 1 stycznia 2017 r. wspiera?o zbiórk? pieni?dzy na portalu Pomagamy.im, gdzie obywatele i obywatelki zebrali 34 tysi?cy z?otych na dzia?alno?? Niebieskiej Linii IPZ. Jednak pieni?dzy potrzebnych by?o o wiele wi?cej, bo ponad 187  tysi?cy. [Warto doda?, ?e przez trzymiesi?czny okres zbiórki i milczenia telefonu pomocowego osoby pokrzywdzone mog?y zasi?gn?? porady mailowo, dzi?ki zaanga?owaniu wolontariuszy - przyp. red.].

3 kwietnia 2017 r.  po trzech miesi?cach milczenia numer (22) 668 70 00 znów zacz?? odpowiada?. Dzi?ki firmie Avon, która w ramach kampanii „AVON kontra przemoc” przekaza?a brakuj?c? kwot? potrzebn? do wznowienia dzia?alno?ci poradni telefonicznej dla ofiar przemocy w rodzinie. Wsparcie finansowe zapewni poradni mo?liwo?? funkcjonowania do ko?ca 2017 roku. – Nie mogli?my pozosta? oboj?tni wobec zamkni?cia poradni telefonicznej Niebieskiej Linii, dlatego przekazali?my kwot? pozwalaj?c? na jej dzia?anie do ko?ca roku. Wierzymy, ?e dzi?ki temu wiele kobiet otrzyma potrzebne im wsparcie. Naszym celem jest nie tylko nag?a?nianie problemu przemocy domowej, ale równie? aktywne jej przeciwdzia?anie i z dum? to robimy, prowadz?c od lat kampani? Avon kontra Przemoc – mówi Barbara Go?dzikowska, General Manager Avon Cosmetics Polska.

Dzi?ki Niebieskiej Linii osoby do?wiadczaj?ce i ?wiadkowie przemocy mog? skorzysta? z bezp?atnych porad psychologa i prawnika – specjalistów z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i osobom pokrzywdzonym w wyniku innych przest?pstw. Z pomocy poradni telefonicznej i mailowej w 2016 roku skorzysta?o ponad 6 tysi?cy osób. – Te 6 tysi?cy historii to dowód na to, jak bardzo potrzebne jest miejsce, w którym mo?na otrzyma? wsparcie. Trudno nam to sobie wyobrazi?, dopóki sami lub kto? z naszych bliskich nie do?wiadczy przemocy. Czujemy si? wtedy bardzo bezradni i osamotnieni, a pomoc psychologa i prawnika dodaje si? i pozwala walczy? o bezpiecze?stwo, godno?? i zado??uczynienie. Dlatego bardzo dzi?kuj? anonimowym darczy?com, którzy wsparli nas w zbiórce publicznej oraz firmie AVON, dzi?ki której poradnia wznowi?a dzia?alno?? – mówi Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.

Wspó?praca Avon z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ trwa od 2011 roku. W tym czasie uda?o si? zrealizowa? wiele inicjatyw edukacyjnych i prewencyjnych dotycz?cych przemocy oraz wspieraj?cych ofiary przemocy domowej. Dzia?ania realizowane s? w ramach kampanii spo?ecznej i edukacyjnej "AVON kontra przemoc", zainaugurowanej w Polsce w 2008 roku. Jej celem jest g?o?ny i wyra?ny sprzeciw wobec przemocy oraz wszelkich jej przejawów. Wszystkie dzia?ania w ramach kampanii prowadzone s? dzi?ki ?rodkom pozyskanym ze sprzeda?y produktów Avon „Powiedz STOP Przemocy!” dost?pnych w ka?dym katalogu Avon. Do tej pory w ramach akcji uda?o si? zebra? na ten cel 1,5 mln z?otych.

Akcja
Akcja "Niebieska linia" zorganizowana przez Protest kobiet 8 marca 2017 r. w Warszawie, fot. Basia Poniatowska
 Alex Petrovic Womens Jersey