Pytania do rządu (nr 16) - Protest kobiet ogłosił przed KPRM swój list

Protest kobiet ogłasza swoje 16 pytanie do rządu
Protest kobiet ogłasza swoje 16 pytanie do rządu

8 kwietnia 2017 roku o godz. 12 Protest kobiet og?osi? przed Kancelari? Premiera Rady Ministrów w Warszawie swoje 16. pytanie do rz?du."Pytania do rz?du" s? kontynuacj? korespondencji Protestu kobiet wzywaj?cej w?adz? do rozpocz?cia publicznej debaty ze ?rodowiskami kobiecymi o sprawach ich dotycz?cych i zaprzestania stosowania systemowej przemocy pa?stwa.

"Pytania do rz?du" zosta?y zainicjowane 8 marca 2017 r. jako jeden z elementów demonstracji "Blondynki wywo?uj? polityków", zorganizowanej przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy pa?stwa. Fina?em demonstracji by?a akcja "Niebieska linia", w ramach której tysi?ce osób nios?o pó?kilometrow? niebiesk? wst?g? z ronda Dmowskiego na pl. Konstytucji.

 

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2017 roku

W. Pani
Beata Szyd?o
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3,
00-583 Warszawa

Szanowna Pani,
8 marca 2017 r. zada?y?my 15 pyta? na 15 miesi?cy dzia?alno?ci Pani rz?du. Dzi? – po kolejnym miesi?cu – przedstawiamy szesnaste.
Gdyby zdecydowa?a si? Pani na odpowied?, od razu zaznaczamy, ?e nie chcemy prowadzi? „polityki epistolarnej” i da? si? zamkn?? pod kolejnym szklanym kloszem prowadz?c bez ko?ca korespondencj?, która nie zmieni niczego, poza tym, ?e zabierze obu stronom cenny czas. My chcemy doprowadzi? do prawdziwego dialogu oraz konkretnych zmian, jakie poprawi? sytuacj? kobiet ?yj?cych w Polsce. Nie tylko kobiet zreszt?, bo niektóre poruszane przez nas problemy dotycz? przecie? ca?ego spo?ecze?stwa.
Mimo silnego wra?enia, ?e obecna polityka rz?du Polski jest wymierzona w ograniczenie praw do godno?ci i wolno?ci ponad po?owy spo?ecze?stwa, któr? stanowi? kobiety, wyci?gamy r?k? do dialogu. Nie przestaniemy dopóki nie osi?gniemy skutku. Jako kobiety nie raz ju? w historii udowodni?y?my, ?e potrafimy realizowa? postawione cele. Najlepszym dowodem jest to, ?e mo?e Pani wykonywa? p?atn? prac? zawodow?, uczy? si?, posiada? w?asny maj?tek, uczestniczy? w wyborach na wszelkie szczeble w?adzy, a nawet sta? na czele rz?du du?ego pa?stwa. Kobiety od wieków walcz? o swoje prawa i s? skuteczne. Zdobytych praw nie damy sobie odebra?. Prosimy mie? to na uwadze, gdy b?dzie Pani rozwa?a? korzy?ci polityczne podj?cia tego dialogu.  

Przechodz?c do meritum:

16.    Jaki cel przy?wieca planom redukcji o 40-60% bud?etów oddzia?ów szpitalnych, które zajmuj? si? trudnymi ci??ami, ratowaniem wcze?niaków, ratowaniem noworodków, wczesnym leczeniem noworodków? Tak, wiemy, ?e to jeszcze nie jest postanowione, ale takie pomys?y Pani ministra ujrza?y ?wiat?o dzienne i doczeka?y si? jednoznacznych reakcji ze strony lekarzy, szpitali czy organizacji zajmuj?cych si? wspieraniem ratowania ?ycia i zdrowia noworodków.

Pytamy, bo chcia?yby?my zosta? przekonane, ?e Pani rz?dowi, a zw?aszcza powo?anemu do tego celu ministrowi, chodzi rzeczywi?cie o ochron? zdrowia i ?ycia obywateli. Z jednej strony uchwalaj? pa?stwo ustaw?, wprowadzaj?c? op?at? w wysoko?ci 4000 z? za donoszenie patologicznej ci??y do urodzenia ?ywego dziecka, które zaraz musi umrze? w cierpieniach, bo jego stopie? ci??kich deformacji genetycznych wyklucza dalsze ?ycie, a z drugiej planuj? Pa?stwo obni?enie wyceny ?wiadcze?, maj?cych na celu ratowanie ?ycia chorych noworodków. Nie nast?pi?o przy tym zapewnienie, ?e zmiana wyceny nie wp?ynie na wysoko?? bud?etów oddzia?ów szpitalnych. W naszej ocenie – logika post?powania jest w tym przypadku wyj?tkowo zaburzona. Czy mog?aby Pani nam to wyt?umaczy??

Polskie spo?ecze?stwo od lat znacz?co wspiera popraw? warunków leczenia dzieci, zw?aszcza na oddzia?ach noworodkowych, a tak?e profilaktyk?. Robimy to np. dzi?ki Wielkiej Orkiestrze ?wi?tecznej Pomocy Jurka Owsiaka, który ten nasz dodatkowy (oprócz p?aconych przez nas podatków na rzecz pa?stwa) wysi?ek inwestuje w sprz?t medyczny najwy?szej generacji. W li?cie do ministra zdrowia pisa? on, ?e „je?li proponowana przez Ministerstwo Zdrowia obni?ka wycen procedur neonatologicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej o 60% dojdzie do skutku, b?dzie zbrodni? na polskich dzieciach. Wprowadzenie tych zmian spowoduje roczn? strat? przychodów dla g?ównych szpitali pediatrycznych w Polsce: o 11 milionów dla Instytutu Matki Polki w ?odzi, o 10 milionów w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i o 7,5 miliona dla Szpitala w Prokocimiu. W praktyce oznacza to, ?e placówki te b?d? mia?y o tyle mniej pieni?dzy na leczenie dzieci”.

Nie pozwolimy zmarnowa? wysi?ku milionów obywateli i obywatelek, pomagaj?cych  pa?stwu polskiemu osi?gn?? wysokie standardy opieki zdrowotnej. Nie pozwolimy tak?e pozbawi? naszych dzieci opieki zdrowotnej na najwy?szym poziomie, pocz?wszy od leczenia w okresie prenatalnym, przez standardy opieki oko?oporodowej, a? po ratowanie ich zdrowia i ?ycia na oddzia?ach pediatrycznych. Polska szczyci si? ni?szym wspó?czynnikiem umieralno?ci oko?oporodowej, ni? w Szwecji czy Niemczech, i nie pozwolimy zaprzepa?ci? tego osi?gni?cia, bo nam naprawd? chodzi o ?ycie.

Szanowna Pani,
w poprzednim li?cie napisa?y?my, ?e nie negujemy walorów programu 500+, cho? widzimy tak?e jego wady. Jest on z pewno?ci? jedn? z przyczyn rosn?cego deficytu  bud?etowego. Jednak w naszym przekonaniu jest wysoce niezrozumia?e, ?e gromadzenie ?rodków, które z za?o?enia maj? przede wszystkim wyci?gn?? z biedy setki tysi?cy dzieci ma nast?pi? m.in. poprzez drastyczne ograniczanie puli pieni?dzy przeznaczonych na ratowanie ich ?ycia i zdrowia.
Liczymy, ?e potrafi Pani nam to wyt?umaczy?.

Z powa?aniem
Protest kobiet

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona: www.protestkobiet.pl
Adres korespondencyjny podamy po wst?pnym kontakcie e-mailowym w odpowiedzi na niniejszy list.

 Brent Burns Authentic Jersey