Protest kobiet poparł stanowisko Federy w sprawie tzw. antykoncepcji awaryjnej

Protest kobiet podpisa? si? pod stanowiskiem Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny dotycz?cym projektu ustawy o zmianie ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przyj?tego przez Rad? Ministrów dnia 14 lutego 2017 r. Stanowisko dotyczy tzw. antykoncepcji awaryjnej [ellaOne] i jest apelem o odrzucenie art. 2 pkt. 2 projektu ww. ustawy, polegaj?cego na zmianie art. 23a Prawa farmaceutycznego tak, aby tzw. tabletki "dzie? po" dost?pne by?y jedynie na recept?.

Apel Federy [16.02.2017], pod którym podpisa? si? Protest kobiet oraz kilkadziesi?t innych organizacji, ruchów spo?ecznych czy inicjatyw nieformalnych, przypomina m.in.m ?e Komisja Europejska dopu?ci?a do obrotu antykoncepcj? dora?n? ellaOne bez konieczno?ci uzyskania recepty lekarskiej. Decyzja ta poparta jest opini? Europejskiej Agencji Leków z dnia 21 listopada 2014 r., ?e stosowanie tego ?rodka antykoncepcyjnego jest na tyle bezpieczne, ?e nie wymaga kontroli lekarskiej w postaci wydawania recepty.

Stanowisko zawiera tak?e szczegó?owe omówienia najwa?niejszych kwestii dotycz?cych antykoncepcji awaryjnej:

1. Nastolatki nie nadu?ywaj? antykoncepcji dora?nej ellaOne;
2. Wzgl?dy medyczne nie kwalifikuj? antykoncepcji awaryjnej ellaOne do wzmo?onej kontroli lekarskiej;
3. Antykoncepcja awaryjna ellaOne nie jest ?rodkiem poronnym;
4. Skutki przyj?cia projektowanego przepisu ws. antykoncepcji;
5. Poparcie polskiego spo?ecze?stwa dla antykoncepcji awaryjnej bez recepty;

a tak?e przypomina, ?e projekt zmiany prawa zakazuj?cego sprzeda?y ellaOne bez recepty jest forsowany wbrew opinii wi?kszo?ci Polaków. Z badania przeprowadzonego w grudniu 2015 r. przez TNS Polska na zlecenie "Koalicji Mam Prawo" wynika, ?e wi?kszo?? respondentów (53%) popiera swobodny dost?p do antykoncepcji awaryjnej dla osób pe?noletnich.

Pod koniec Apelu czytamy: "Warto w tym miejscu przypomnie?, ?e na podstawie art. 47 Konstytucji ka?dy ma prawo do decydowania o swoim ?yciu osobistym. Z tego wzgl?du lekarze ani w?adze publiczne nie mog? ogranicza? prawa do samodzielnego kszta?towania ?ycia rodzinnego i podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci ani ogranicza? obywatelom dost?pu do produktów leczniczych dost?pnych na rynku. Takie ograniczenie mo?liwe by?oby tylko z powodów i zgodnie z warunkami wymienionymi w art. 31 ust. 3 Konstytucji, które w opisywanym przypadku nie wyst?puj?.
W zwi?zku z powy?szym Federacja apeluje o odrzucenie projektowanego przepisu".

Pe?na tre?? stanowiska oraz lista wspieraj?cych apel Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z dnia 16.02.2017 r.: http://www.protestkobiet.pl/dokumentacja/stanowiska/490-stanowisko-federacji-na-rzecz-kobiet-i-planowania-rodziny-dotyczace-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-ellaone

Plik PDF do pobrania: http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/2017/stanowisko_ws_ellaOne_2017.pdf

 Alex Wood Womens Jersey