Przed dzisiejszą debatą przekazane zostaną Parlamentowi Europejskiemu listy od polskich kobiet

Protest kobiet przekaza? do Parlamentu Europejskiego blisko 100 listów od polskich kobiet zwi?zanych z prób? wprowadzenia ca?kowitego zakazu aborcji w Polsce oraz innymi kwestiami dotycz?cymi praw reprodukcyjnych kobiet w naszym kraju, m.in. dost?pno?ci do procedury in vitro czy poziomu edukacji seksualnej.
Listy zbierane by?y podczas demonstracji „?arty si? sko?czy?y” 1 pa?dziernika pod Sejmem RP oraz podczas Ogólnopolskiego strajku kobiet 3 pa?dziernika w siedzibie Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Listy od polskich kobiet zawiezione zosta?y do Strasburga przez przedstawicielk? Medical Students for Choice w zwi?zku z debat? dotycz?c? spraw kobiet w Polsce, która odb?dzie si? 5 pa?dziernika 2016 r. wieczorem. Mimo ?e Europarlament nie ma kompetencji, by sk?oni? kraj cz?onkowski do zmiany prawa w kwestiach ?wiatopogl?dowych, to podobne debaty odbywa?y si? w nim w przypadku Hiszpanii i Irlandii. W debacie PE nie we?mie udzia?u ?aden przedstawiciel polskiego rz?du, ale w Strasburgu obecne b?d? przedstawicielki ruchów spo?ecznych, sprzeciwiaj?cych si? zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwo?ci oraz Platformy Obywatelskiej byli przeciwni w??czaniu dyskusji o sytuacji polskich kobiet do porz?dku obrad. Parlament Europejski odrzuci? wniosek o jej odrzucenie z?o?ony przez frakcj? Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), do której nale?? przedstawiciele PiS.

Oto kilka przyk?adów z przekazanych przez Protest kobiet listów od Polek:

„Do Parlamentu Europejskiego. Prosimy o pomoc w walce przeciwko ograniczeniom praw kobiet w Polsce”

„Please help us to protect human rights in Poland”

„Panie i Panowie Pos?owie Mam 2 wnuczki z in vitro i dzi?ki temu jestem najszcz??liwsz? babci? na ?wiecie. Gdybym mia?a m?odsze córki, nie mia?yby tej mo?liwo?ci je?eli nowa ustawa o in vitro wesz?aby w ?ycie. Nie musz? si? martwi? o moje dzieci, ale nie mog? poj??, jak mo?na odbiera? szanse na urodzenie zdrowych, m?drych, chcianych dzieci innym m?odym kobietom”

„What’s going on is unacceptable in XXI age. It’s women hell”

„Szanowni Europarlamentarzy?ci, niestety przez lata wybierali?my do reprezentowania spo?ecze?stwa polityków, którzy okazuje si?, nie zauwa?aj? po?owy z nas. A nawet godz? w nasze prawa, w nasz? godno??. W Polsce s? ?amane prawa do edukacji, do prywatno?ci, do opieki zdrowotnej, do sprawiedliwo?ci – do s?du, do w?asnego sumienia. Pomó?cie NAM! Nie ogl?dajcie si? na polskich europarlamentarzystów w tej sprawie. Oni te? nas nie szanuj?”

„Please help to protect womens rights in Poland! At the moment Polish government plans to implement rules which put these rights in danger! With hope for your help”

„Jako Polka staj? na stanowisku, ?e prawo do decydowania o swoim ?yciu w aspekcie praw reprodukcyjnych to moje podstawowe prawo, nie tylko kobiety, ale i cz?owieka. To skandal, ?e musz? o nie walczy?”

„Do wszystkich ludzi wolnego ?wiata – RATUJCIE NAS / To all people from free world – SAVE US!”

„Je?eli Europa nie powstrzyma fanatyków w Polsce b?d? umiera?y kobiety”

„Panie Pos?anki, Panowie Pos?owie, zróbcie wreszcie co? dobrego dla kobiet i zostawcie ich sumieniom to, co robi? ze swoim cia?em. Ka?da z nich ma mo?liwo?? wyboru. Na tym polega demokracja”

„Wspierajcie polskie kobiety w walce z fanatyzmem religijnym. My, polskie kobiety jeste?my Europejkami i chcemy nimi pozosta?”

„Jestem 21-letni? dziewczyn? z Polski. (…) Chc? urodzi? dziecko w moim kraju, w bezpiecznych warunkach, przy pewno?ci mo?liwo?ci otrzymania znieczulenia. Nie chc?, by odebrano mi moje podstawowe prawa. Chc? mie? prawo do bezpiecznego porodu, ci??y, bada? prenatalnych. Moje pa?stwo próbuje odebra? mi te prawa. Prosz? o pomoc”

„Ratujcie szacunek i honor kobiet. Bez szacunku dla kobiety nie b?dzie szacunku dla rodziny, matki i Ojczyzny”

„Jak mo?ecie patrze? nam w oczy? Pomó?cie!”

„Prosz? o pomoc dla polskich kobiet, którym odbierane s? podstawowe prawa obywatelskie, których zdrowie i wolno?? sumienia s? odbierane przez bardzo restrykcyjne ustawy rz?du PiS”

„Kobieta to te? cz?owiek. Konstytucja nas te? powinna chroni?. Nasze ?ycie i zdrowie to nasze prawo! Nie skazujcie nas na ?mier?”

„Kiedy musia?am (sic!) usun?? ci??? zrobi?am to samotnie, wbrew prawu, w ci?g?ym strachu, czy to jeszcze normalne czy ju? wykrwawiam si? na ?mier?. Nie chc?, by jakakolwiek moja przyjació?ka, siostra czy jakakolwiek inna kobieta musia?a to w Polsce prze?ywa?. Moje cia?o – mój wybór”

„Dear Madams and Sirs, I want to live to see my children grow up. I want my daughter to live to have a wonderful life. I want my son’s future life not be afraid to start a family” 

„Szanowni Europos?owie, nawarstwiaj?ce si? konflikty, których apogeum to protesty wobec zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, w tej chwili to jest najwa?niejsza sprawa. Jej wygranie to wygranie kolejnych potyczek o prawa kobiet w Polsce i Europie. Zwracamy si? o wsparcie”

„Drogie Parlamentarzystki i Parlamentarzy?ci, w Polsce nie dzieje si? dobrze. Jako kobieta martwi? si?, ?e dojdzie do dalszego ograniczania moich praw i w efekcie do ?amania praw cz?owieka. Europa powinna wiedzie?, ?e prawo szykowane przez obecny parlament w Polsce jest niedopuszczalnym gwa?tem na wolno?ci. Nie godz? si? na to!”

„Prosz? o pomoc. Domagam si? prawa do wolnego wyboru dla moich rodaczek. Kobieta sama powinna decydowa? o sobie” (list napisany przez m??czyzn?)

Orygina?y listów od polskich kobiet pozosta?y w dyspozycji Protestu kobiet, tak, aby by?a mo?liwo?? wgl?du do nich. 

***

Protest kobiet jest inicjatyw? spo?eczn?, która powsta?a 1 kwietnia 2016 r. w wyniku sprzeciwu wobec propozycji wprowadzenia ca?kowitego zakazu aborcji w Polsce. Zajmuje si? nie tylko kwesti? praw reprodukcyjnych ale tak?e innymi tematami zwi?zanymi z prawami kobiet, m.in. edukacj? seksualn?, dyskryminacj?, przemoc? wobec kobiet czy prawami obywatelskimi. G?ównym obszarem dzia?alno?ci Protestu kobiet jest edukacja, w ramach której prowadzony jest program spo?eczno-edukacyjny Koronkowa rewolucja.  Zespó? organizowa? m.in. Piknik organizacji pozarz?dowych podczas Marszu godno?ci – Protestu kobiet (18.06.2016), uczestniczy? w debacie ulicznej „Prawem czy wieszakiem” (17.07.2016), organizowa? stanowiska informacyjno-edukacyjne podczas demonstracji „Ani kroku dalej/Za pi?? dwunasta. Ratujmy Kobiety” (18.09.2016), „?arty si? sko?czy?y” i „Czarny protest” (1.10.2016), prowadzi? te? kampani? edukacyjn? podczas Marszu w obronie praw kobiet w ?odzi (2.10.2016) oraz Ogólnopolskiego strajku kobiet w Warszawie (m.in. na rondzie Wiatraczna i na Patelni czyli u wej?cia do stacji Metro Centrum). Uczestniczy?y?my w wielu akcjach strajkowych: w Warszawie w siedzibie Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, podczas porannego blokowania skrzy?owania ul. Marsza?kowskiej z ?wi?tokrzysk?, pod siedzib? PiS, pod siedzib? PSL, na pl. Zamkowym, a tak?e w Zielonej Górze, Poznaniu i ?odzi (3.10.2016). Obecnie Protest kobiet prowadzi kampani? spo?eczn? „Czarne ?zy. W obronie praw kobiet” buduj?c? poczucie wspólnoty w?ród protestuj?cych przeciwko ?amaniu praw cz?owieka kobiet. 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

materia?y prasowe Protestu kobiet, z dnia 5.10.2016

Zdj?cia prasowe:
Protest kobiet podczas Czarnego poniedzia?ku w trakcie przej?cia na skrzy?owaniu ul. Marsza?kowskiej i ?wi?tokrzyskiej, fot. www.protestkobiet.pl
Protest kobiet podczas Czarnego poniedzia?ku (3.10.2016) w trakcie przej?cia na skrzy?owaniu ul. Marsza?kowskiej i ?wi?tokrzyskiej, fot. www.protestkobiet.pl
Protest kobiet podczas Czarnego poniedzia?ku w trakcie przej?cia na skrzy?owaniu ul. Marsza?kowskiej i ?wi?tokrzyskiej, fot. www.protestkobiet.pl
Protest kobiet podczas Czarnego poniedzia?ku (3.10) w trakcie przej?cia na skrzy?owaniu ul. Marsza?kowskiej i ?wi?tokrzyskiej, fot. www.protestkobiet.pl
Zbiórka listów od polskich kobiet dla Parlamentu Europejskiego, zorganizowana przez Protest kobiet 1.10.2016 na demonstracji ?arty si? sko?czy?y, fot. www.protestkobiet.pl
Zbiórka listów od polskich kobiet dla Parlamentu Europejskiego, zorganizowana przez Protest kobiet 1.10.2016 na demonstracji ?arty si? sko?czy?y, fot. www.protestkobiet.pl
 Leon Hall Authentic Jersey