Kobiety zaprotestują 18 czerwca w Warszawie

„Marsz godno?ci. Prawa cz?owieka prawami kobiet”, który odb?dzie si? 18 czerwca 2016 r. w Warszawie (start o godz. 11.55 z pl. Zbawiciela) ma zwróci? opini? publiczn? na sprawy kobiet w Polsce – nie tylko na prawa reprodukcyjne (w zwi?zku z projektem zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej) ale tak?e na inne podstawowe prawa obywatelskie kobiet, które wci?? w naszym kraju s? ?amane.

Wobec kobiet stosowana jest przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna. Skala problemu jest przera?aj?ca – przemocy do?wiadcza ka?dego roku 800 tys. kobiet (ale s? tak?e badania, które szacuj? t? liczb? nawet do miliona), kobiety s? gorzej traktowane, dotyka je nierówno?? p?ac, a ich szanse na udzia? w ?yciu politycznym, spo?ecznym czy zawodowym s? mniejsze ni? m??czyzn. Kobiety s? dyskryminowane, a ca?kowity zakaz aborcji zabierze im nawet zapewnione w Konstytucji RP prawo do ratowania zdrowia i ?ycia. Nie zgadzamy si? na traktowanie ponad po?owy spo?ecze?stwa jak ludzi gorszej kategorii, nie zgadzamy si? na spo?eczne i polityczne przyzwolenie na cierpienie i upokarzanie kobiet.

Protest odbywa si? w obronie prawa do samostanowienia, prawa do wolno?ci, do opieki zdrowotnej, do sprawiedliwego s?du - tak naprawd? wszystkich praw, które gwarantuje kobietom Konstytucja.

Chcemy:

SZACUNKU dla naszej godno?ci i nietykalno?ci,
PRAWA do prywatno?ci, ochrony zdrowia i ?ycia,
PRZYWRÓCENIA pe?ni praw reprodukcyjnych,
SKUTECZNEGO egzekwowania alimentów,
SUROWYCH KAR dla gwa?cicieli,
SUROWYCH KAR dla sprawców przemocy,
EDUKACJI seksualnej dla siebie i naszych dzieci,
DOST?PU do najnowszych zdobyczy medycyny,
PRZYWRÓCENIA praw reprodukcyjnych.

??damy RÓWNO?CI i poszanowania GODNO?CI kobiet!

Marsz wspieraj?:

Protest Kobiet, Centrum Praw Kobiet, Ratujmy Kobiety, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Kongres Kobiet, Dziewuchy Dziewuchom, Stop Gwa?tom, Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej, Fundacja Feminoteka, Fundacja Równo??.Info, Fundacja Polska Jest Kobiet?, Komitet Obrony Demokracji, Akcja Demokracja

 Jordy Nelson Womens Jersey