Obserwujemy Kongres Kobiet

Kilka przedstawicielek Protestu kobiet by?o uczestniczkami VIII Kongresu Kobiet, który odby? si? w dniach 13-14 maja 2016 r. na warszawskim Torwarze pod has?em "Po jasnej stronie mocy. Równo??, aktywno??, demokracja". Oto fragment o?wiadczenia Kongresu Kobiet: "Dzi? czas jakby si? cofn??. Musimy troszczy? si? nie tylko o równo?? i prawa kobiet, ale i o fundamenty samej demokracji, o jej podstawowe instytucje, o elementarne zasady wolno?ci obywatelskiej".

Najwi?ksze emocje na VIII Kongresie Kobiet wzbudzi?o wyst?pienie pe?nomocnika rz?du ds. równego traktowania i spo?ecze?stwa obywatelskiego Wojciecha Kaczmarczyka, który przekonywa?, ?e system prawa w Polsce jest tak skonstruowany, ?e gwarantuje "pe?n? ochron? praw kobiet i umo?liwia im wszechstronny rozwój".

Mówi?c o niewystarczaj?cym udziale kobiet w spó?kach skarbu pa?stwa Kaczmarczyk zaznacza?, ?e "Jednak to zadanie chcia?bym w szczególny sposób zadedykowa? Pa?stwu w?a?nie: liderom, dzia?aczom, wolontariuszom organizacji pozarz?dowych, których celem jest awans zawodowy kobiet" i doda?, ?e same szefowie mówi?, "?e szklane sufity s? przede wszystkim w g?owach samych kobiet". - Trzeba, by szefowe du?ych korporacji pokazywa?y swoim kole?ankom, ?e awans jest mo?liwy. Uczy?y, je jak to zrobi? i pomaga?y im w osi?ganiu tych celów - podsumowywa? twierdz?c, ?e jest to konkluzja jednego ze spotka? z przedstawicielami organizacji kobiecych.

Wyst?pienie pe?nomocnika rz?du ds. równego traktowania zosta?o na Kongresie wybuczane przez jego uczestniczki. A zdanie prezentowane przez Kaczmarczyka mocno skrytykowa?a m.in. Dorota Warakomska, prezes Kongresu Kobiet, nazywaj?c twierdzenie o "szklanych sufitach, które s? w g?owach samych kobiet" bzdur?. - Tylko niezale?no?? finansowa, ekonomiczna, czyni kobiet? prawdziwie woln?. Kobieta, która mo?e decydowa? o zakupach, o tym gdzie i jak mieszka, która mo?e decydowa? o w?asnej przysz?o?ci, jest naprawd? wolna. I takiej wolno?ci my dla kobiet potrzebujemy - mówi?a Warakomska dla Polskiej Agencji Prasowej.

 Bradley Roby Womens Jersey